Privacybeleid Dog body balance

Hondentraining Dog body balance (hierna te noemen: Dogbodybalance ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe Dogbodybalance omgaat met persoonsgegevens. Dogbodybalance doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dogbodybalance houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

-         uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-         verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Dogbodybalance vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Dogbodybalance op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, Dogbodybalance u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Dogbodybalance is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Dogbodybalance wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Dogbodybalance verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden. Voor de bovenstaande doelstelling kan Dogbodybalance de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Adres en postcode;

-         Telefoonnummer en

-         E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Dogbodybalance opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de lesovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten

Dogbodybalance slaat geen persoonsgegevens op van oud-cliënten. 

Medewerkers

Dogbodybalance heeft geen medewerkers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Dogbodybalance geeft worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij u hiertoe uitdrukkelijk van te voren toestemming heeft verleend, en tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van dit laatste is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Dogbodybalance opvraagt. In een dergelijk geval dient Dogbodybalance medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Dogbodybalance verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dogbodybalance bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Dogbodybalance heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord op het computersysteem.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Dogbodybalance van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Dogbodybalance.  Uiteraard heeft dit gevolgen voor de mogelijkheid van het volgen van lessen. Dogbodybalance kan u vragen om u te legitimeren voordat Dogbodybalance gehoor kan geven aan voornoemde verzoek.
Mag Dogbodybalance  uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Dogbodybalance u hierover direct contact op te nemen. Mocht dit onverhoopt niet tot overeenstemming leiden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Dogbodybalance op! Onze contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.